Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA THUỐC NỔ PBX TRÊN CƠ SỞ RDX VÀ PU

Phan Đức Nhân

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224