Chi tiết về Tác giả

Bôn, Bùi Đình

  • S. 3 (2010) - Các bài viết/Articles
    Một số quan điểm cơ bản cần nắm vững trong đổi mới mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ
    Tóm tắt  PDF


Triết học/Philosophy ISSN: 0866-7632

VietnamJOL is supported by INASP