Tạp chí Triết học, S. 9 (2005)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ảnh hưởng triết học phương Tây trong quan niệm của Phan Bội Châu về con người (Qua "Nhân sinh triết học")

Đỗ Thị Hòa Hới

Tóm tắt


ảnh hưởng triết học phương Tây trong quan niệm của Phan Bội Châu về con người (Qua "Nhân sinh triết học") 

Toàn văn: PDF

Triết học/Philosophy ISSN: 0866-7632

VietnamJOL is supported by INASP