Tạp chí Triết học, S. 10 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

30 năm đào tạo và nghiên cứu ở khoa triết học, trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà nội: Thành tựu và những bài học

Trịnh Trí Thức

Tóm tắt


Khoa Triết học được thành lập năm 1976, đến nay đã tròn 30 năm. 30 năm xây dựng và phát triển, khoa Triết học đã đạt được những thành tựu quan trọng về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học 30 năm đã để lại những bài học quý báu trên các mặt: xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng chương trình đào tạo; mở rộng hợp tác quốc tế; tăng cường nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo và thực tiễn đất nước; xây dựng hệ thống tư liệu, biên soạn giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, sách chuyên khảo; đổi mới phương pháp đào tạo.... Những bài học này là cơ sở để tiếp tục xây dựng và phát triển Khoa trong những năm tới nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước

Toàn văn: PDF

Triết học/Philosophy ISSN: 0866-7632

VietnamJOL is supported by INASP