Tạp chí Triết học, S. 4 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Hệ tư tưởng Đức" trong sự tiến triển quan niệm của C. Mác và Ph. Ăngghen về tôn giáo

Nguyễn Quang Hưng

Tóm tắt


Để làm rõ giá trị lịch sử của "Hệ tư tưởng Đức" trong sự tiến triển quan niệm của C. Mác và Ph. Ăngghen về tôn giáo, trước hết, tác giả đã chỉ ra và phân tích bối cảnh lịch sử hình thành quan niệm của các ông về tôn giáo. Tiếp đó, tác giả đã luận giải những luận điểm chủ yếu của các ông về tôn giáo trong "hệ tư tưởng Đức" để qua đó, khẳng định đây là tác phẩm đánh dấu bước đột phá trong quan niệm của các ông về tôn giáo khi coi tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội bị chi phối bởi cơ sở kinh tế và điều kiện xã hội, mang tính lịch sử - cụ thể và do vậy, khi nghiên cứu quan niệm của các ông về tôn giáo, không nên tuyệt đối hóa, mà cần có quan điểm lịch sử cụ thể

Toàn văn: PDF

Triết học/Philosophy ISSN: 0866-7632

VietnamJOL is supported by INASP