Tạp chí Triết học, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ảnh hưởng của toàn cầu hoá đến vai trò của nhà nước

Nguyễn Khánh Ly

Tóm tắt


Toàn cầu hóa ảnh hưởng rất lớn đến nhà nước ở các quốc gia: hạn chế chủ quyền, hạn chế tính tự chủ trong chính sách kinh tế - xã hội, chịu sự ràng buộc quốc tế... Tuy nhiên, điều đó không hề phủ nhận vai trò của nhà nước; ngược lại, càng khẳng định vai trò to lớn và quan trọng của nhà nước trong bối cảnh mới. Mặc dù vậy, sự tác động của toàn cầu hóa đòi hỏi các nhà nước phải điều chỉnh, cải cách một cách cơ bản tổ chức và hoạt động của mình

Toàn văn: PDF

Triết học/Philosophy ISSN: 0866-7632

VietnamJOL is supported by INASP