Nhân lực Khoa học xã hội, S. 1 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của năng lực lãnh đạo đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên

TRẦN HỮU ÁI

Tóm tắt


Tác động của năng lực lãnh đạo đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X