Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nông dân thiếu vốn - lực cản không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế nông hộ lên sản xuất hàng hóa lớn

ĐẶNG THỊ THU HIỀN, NGÔ HOÀI ANH

Tóm tắt


     Bài viết đề cập đến vấn đề nông dân thiếu vốn - một lực cản không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế nông hộ lên sản xuất hàng hóa lớn.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581