Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tương quan lực lượng Hà Lan và Anh qua các cuộc chiến tranh nửa sau thế kỷ XVII

TRẦN NGỌC DŨNG

Tóm tắt


     Bài viết trình bày và đưa ra một vài ý kiến làm rõ những thuận lợi và khó khăn bên trong cũng như so sánh những điều kiện trước và trong cuộc chiến tranh Hà Lan - Anh để làm rõ hơn tương quan lực lượng hai nước ở nửa sau thế kỷ XVII.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581