Chi tiết về Tác giả

Chung, Nguyễn Ngọc Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 02 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt