Chi tiết về Tác giả

Hồng, Lý Thị Xuân Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

  • S. 02 (2018) - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
    PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG DẠY VÀ HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC TỈNH ĐỒNG THÁP
    Tóm tắt