Chi tiết về Tác giả

Hòa, Lê Văn Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng