Chi tiết về Tác giả

Diễm, Cao Thị Thúy Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 02 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    VAI TRÒ CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
    Tóm tắt