Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 23, S. 03 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG KẾT NỐI VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG THÔNG QUA CÁC HỌC PHẦN THỰC TẾ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Nguyễn Thành Nhân

Tóm tắt


Mục tiêu chính của bài viết nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn đã và đang áp dụng tại khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đổi mới hoạt động đào tạo các học phần thực tế - thực tập cho sinh viên chuyên ngành Quản lý giáo dục thông qua kết nối với nhà tuyển dụng từ khâu thiết kế đến triển khai các học phần này theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm, thực hành nghề nghiệp của sinh viên. Trên cơ sở áp dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu lý luận kết hợp với phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn nhóm tập trung với khách thể là nhà tuyển dụng và cựu sinh viên chuyên ngành Quản lý giáo dục. Bài viết trình bày cơ sở lý luận tổng quan về vai trò của các bên liên quan (trong đó có nhà tuyển dụng) trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học nói chung song song với việc mô tả, phân tích kết quả khảo sát, phản hồi, góp ý của nhà tuyển dụng về chương trình và hoạt động đào tạo sinh viên chuyên ngành Quản lý giáo dục giai đoạn 2015-2018. Đặc biệt, đóng góp nổi bật của bài viết là làm rõ thực tiễn quá trình kết nối với nhà tuyển dụng trong việc thiết kế và triển khai các học phần thực tế - thực tập như là 1 trường hợp điển hình tham khảo trong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay