Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 23, S. 03 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phan Thị Thúy Quyên

Tóm tắt


Chuẩn hiệu trưởng theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT là hệ thống các yêu cầu cơ bản đối với hiệu trưởng về: 1) Phẩm chất nghề nghiệp; 2) Năng lực quản trị nhà trường; 3) Năng lực xây dựng môi trường giáo dục; 4) Năng lực phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; 5) Năng lực sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu mức độ đáp ứng về phẩm chất, năng lực của đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh so với chuẩn hiệu trưởng mới, nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng