Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VÀ RỦI RO CỦA VIỆC DUY TRÌ CHẾ ĐỘ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN Ở VIỆT NAM TRƯỚC TUỔI NGHỈ HƯU

Lê Thị Xuân Hương

Tóm tắt


Hiện nay, chính sách bảo hiểm xã hội hiện hành ở Việt Nam cho phép người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần trước khi đến tuổi nghỉ hưu. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng gia tăng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần đáng báo động trong thời gian qua. Điều này không những ảnh hưởng đến an sinh xã hội trong dài hạn đối với người lao động mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu mở rộng diện bao phủ của chính sách bảo hiểm xã hội, làm gia tăng gánh nặng ngân sách Nhà nước trong tương lai. Bài viết phân tích thực trạng chính sách bảo hiểm xã hội một lần, các rủi ro của việc duy trì chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, hạn chế gia tăng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đảm bảo an sinh xã hội dài hạn cho người lao động