Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI

Phan Long

Tóm tắt


Đối với trẻ lứa tuổi mầm non, lao động không chú trọng vào kết quả của sản phẩm mà là quá trình trẻ thực hiện, từ đó hình thành những kỹ năng sống cần thiết cho sự phát triển nhân cách con người phù hợp với chuẩn mực xã hội. Bài viết là kết quả nghiên cứu thực tiễn hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động lao động cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi tại Trường Mầm non Hoa Hồng 7, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở phân tích thực trạng kỹ năng sống của trẻ, bài viết đề xuất biện pháp giáo dục kỹ năng sống thông qua lao động trong nhà trường