Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BA HƯỚNG TIẾP CẬN TRONG ĐỊNH NGHĨA NĂNG LỰC

Nguyễn Thị Hảo

Tóm tắt


 

Giáo dục dựa trên năng lực hay còn gọi là giáo dục tiếp cận năng lực đã trở thành một xu hướng quan trọng trong cải cách giáo dục của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc áp dụng khái niệm năng lực và tiếp cận giáo dục dựa trên năng lực vào xây dựng và phát triển chương trình giáo dục đòi hỏi những nghiên cứu sâu về nguồn gốc và bản chất của khái niệm và tiếp cận này. Bài viết tập trung phân tích những động lực thúc đẩy sự phát triển của giáo dục dựa trên năng lực, từ đó lý giải và trình bày những hướng tiếp cận khác nhau trong việc định nghĩa khái niệm năng lực. Việc hiểu rõ những hướng tiếp cận khác nhau giúp các nhà nghiên cứu, thiết kế chương trình và thực hành giáo dục hiểu được sự phức tạp trong xây dựng và truyền tải các lý thuyết nền tảng của tiếp cận trước khi đi vào công đoạn triển khai thực hiện