Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 02 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG Ở THÁI LAN VÀ HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM

Phạm Bích Thủy, Lê Hồng Quảng

Tóm tắt


Bài viết trình bày nội dung cơ bản của chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà trường ở Vương quốc Thái Lan; đánh giá nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà trường hiện nay ở Việt Nam; đề xuất phương hướng vận dụng kinh nghiệm của Thái Lan trong đổi mới chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà trường tại Việt Nam