Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 12 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC: NÂNG CAO VỊ THẾ KH&CN QUỐC GIA.

BBT TC KH&CN VN

Tóm tắt


                   Là một trong những chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước, Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí, tự động hóa” giai đoạn 2011-2015 (KC03/11-15) đã chế tạo thành công nhiều sản phẩm cơ khí “made in Vietnam”, khẳng định được vai trò, vị thế của nền KH&CN nước nhà.


Toàn văn: PDF