Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 10 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC LOẠI KHOA HỌC VÀ SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƯỚC.

HOÀNG XUÂN LONG

Tóm tắt


            Theo tác giả, có 3 loại khoa học: khoa học mang tính tôn giáo, khoa học phục vụ nhà nước, khoa học phục vụ doanh nghiệp, và mỗi loại có động lực phát triển riêng, mang tính đặc thù. Phát triển của khoa học nói chung cần dựa trên các động lực đặc thù đó. Để can thiệp của nhà nước có hiệu quả, cần phân định ranh giới giữa các loại khoa học này, từ đó có sự tác động một cách phù hợp.


Toàn văn: PDF