Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 10 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHỆ MỚI - SẢN PHẨM MỚI SỐ THÁNG 10/2015.

TC KH&CN VN

Tóm tắt


Gồm các công nghệ, sản phẩm mới sau:

Chip ADC 24-BIT;

Robot sinh học dạng ORTHOTIC EXOSKELETON, hỗ trợ đi lại, phục hổi chức năng cho người thiểu năng vận động;

Vắcxin phòng bệnh hoại tử thần kinh cho cá mú nuôi công nghiệp;

Đầu thu lai ghép hỗ trợ công nghệ HBBTV.


Toàn văn: PDF