Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 23 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC GIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA TÂY NGUYÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

NGUYỄN XUÂN THẮNG, VÕ HÙNG CƯỜNG

Tóm tắt


       Bài báo giới thiệu và phân tích các giá trị cơ bản của vùng Tây Nguyên trong các lĩnh vực tự nhiên - kinh tế - văn hóa - chính trị - xã hội, đồng thời đánh giá sự biến đổi các giá trị cơ bản này trong quá trình phát triển của vùng. Trên cơ sở đó, các tác giả đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm khôi phục những giá trị cơ bản mang đặc thù của Tây Nguyên.

 


Toàn văn: PDF