Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 22 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHỆ MỚI ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRƯỢT ĐẤT GÓP PHẦN GIẢM THIỂU THIỆT HẠI CHO CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.

ĐINH VĂN TIẾN, NGUYÊN XUÂN KHANG, KYOJI SASSA, TOYOHIKO MIYAGI

Tóm tắt


           Hiện tượng trượt lở đất đá là một trong những tai biến thiên nhiên ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của các khu vực miền núi nói chung, đối với công trình giao thông nói riêng. Việc đảm bảo an toàn cho các tuyến đường giao thông và đời sống nhân dân khu vực miền núi là một trong những vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Bài báo trình bày các công nghệ mới để đánh giá rủi ro trượt đất gây ra ở Việt Nam, như lập bản đồ trượt đất với các mục tiêu cụ thể áp dụng cho việc quản lý rủi ro thiên tai tại các vùng, các địa phương trên một phạm vi rộng; nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, mô hình hóa, quan trắc và cảnh báo sớm trượt đất áp dụng cho các vị trí, khu vực cụ thể (đặc biệt là đối với các khu vực trượt đất quy mô lớn, mức độ rủi ro cao...), từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần giảm thiểu thiệt hại do trượt đất gây ra.


Toàn văn: PDF