Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 18 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÂY TRỒNG CHUYỂN GEN: HIỂU ĐÚNG ĐỂ CÓ CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC ĐÚNG.

ĐỖ NĂNG VỊNH

Tóm tắt


                Cuộc tranh luận về cây trồng biến đổi gen đã kéo dài gần 20 năm và vẫn đang tiếp diễn. Điều đó cũng thật dễ hiểu khi nhân loại đứng trước những vấn đề mới. Ngày nay con người đã bắt đầu nắm bắt được bản chất của sự sống, các quy luật cấu trúc và biểu hiện của các vật liệu di truyền; con người đã bắt đầu đóng vai trò “Đấng tối cao” trong cải tạo sinh giới và có thể sáng tạo ra các cơ thể sống mới như các virus hoặc các vi khuẩn tổng hợp. Vấn đề hiểu đúng để cư xử đúng, có cách tiếp cận và chiến lược phát triển đúng đối với cây trồng biến đổi gen nói riêng và công nghệ sinh học (CNSH) nói chung là rất quan trọng.


Toàn văn: PDF