Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM NĂM 2014.

TC BBT

Tóm tắt


            Ngày 18.5 - Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt các nhà khoa học tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (năm 1963). Tại đây, Hồ Chủ tịch đã có bài phát biểu quan trọng chỉ rõ nguyên lý, phương châm và sứ mệnh cao cả của khoa học và công nghệ (KH&CN). Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 18.5 hàng năm đã được Luật định trở thành Ngày KH&CN Việt Nam.


Toàn văn: PDF