Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔN TRÙNG GÂY HẠI TRONG HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ.

BÙI CÔNG HIỂN, TRỊNH VĂN HẠNH, TRẦN THU HUYỀN, NGUYỄN THÚY HIỀN, NGUYỄN THI MY

Tóm tắt


Cũng như các hệ sinh thái nhân tạo khác, việc phòng trừ côn trùng gây hại trong hệ sinh thái đô thị cũng cần tuân theo những nguyên tắc chung. Nghiên cứu côn trùng gây hại trong hệ sinh thái đô thị giúp chúng ta hiểu được quy luật của diễn thế hệ sinh thái đô thị khi chuyển từ hệ sinh thái khác (như hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái nông thôn), vai trò và mức độ gây hại của những loài côn trùng khác nhau đến phương tiện sống của con người trong các khu đô thị, đặc biệt là đến nhà cửa và phương tiện sinh hoạt..., tạo cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp phòng trừ hiệu quả và thân thiện với môi trường.


Toàn văn: PDF