Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 23 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRA CÂY THUỐC ĐƯỢC ĐỒNG BÀO M’NÔNG SỬ DỤNG Ở TỈNH ĐĂK LĂK.

LƯU ĐÀM CƯ, NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH

Tóm tắt


                      Trong quá trình phát triển của loài người, cây thuốc giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng các dân tộc ở khắp nơi trên thế giới. Các dân tộc tìm tòi, phát hiện và lưu giữ những kinh nghiệm độc đáo về sử dụng cây thuốc mang nét đặc trưng riêng của dân tộc mình. Việc điều tra, thu thập và ghi nhận những kiến thức bản địa quý báu trong sử dụng cây thuốc và giải pháp bảo tồn, phát triển các cây thuốc, bài thuốc có giá trị của các dân tộc là hết sức cần thiết. Những kết quả bước đầu của đề tài: “Nghiên cứu tri thức bản địa trong sử dụng và bảo tồn tài nguyên sinh vật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn bản sắc dân tộc của cộng đồng các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên”, mã số TN3/T13 thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 đã góp phần quan trọng trong công tác này…


Toàn văn: PDF