Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CHỦNG VI SINH VẬT TRONG ĐẤT CÁT PHA NHIỀU MÙN CÓ KHẢ NĂNG THAM GIA QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY THUỐC TRỪ SÂU CƠ PHỐT PHO CHỨA HOẠT CHẤT DIAZINON.

LÊ THỊ TRINH

Tóm tắt


            Bài báo công bố các nghiên cứu ban đầu về ảnh hưởng của vi sinh vật đến khả năng phân hủy thuốc trừ sâu cơ phốt pho trong môi trường đất. Kết quả cho thấy, một số chủng vi sinh vật trong đất cát pha nhiều mùn đã thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy của thuốc trừ sâu cơ phốt pho chứa hoạt chất diazinon.

 


Toàn văn: PDF