Chi tiết về Tác giả

Minh Hải, Ngô

  • S. 9 (2016) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM VỀ THỰC PHẨM HỮU CƠ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2015) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT RAU HỮU CƠ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI XÃ THANH XUÂN, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004