Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 7 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HoSE)

Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Thanh Hảo, Bùi Thị Lâm

Tóm tắt


     Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích tìm hiểu chính sách cổ tức và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Phương pháp thống kê mô tả và hồi quy đa biến được sử dụng trong phân tích 154 công ty có thời gian niêm yết liên tục trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) từ 2009 - 2013. Kết quả cho thấy tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty có xu hướng giảm trong giai đoạn nghiên cứu. Khả năng sinh lời (ROE) và quy mô của công ty là những chỉ tiêu quan trọng và có ảnh hưởng tích cực đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty trên HoSE. Các kết quả này có thể được sử dụng như những chỉ dấu quan trọng giúp nhà đầu tư ra quyết định khi tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004