Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 7 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH VÀ SUY THOÁI CÁC HỆ SINH THÁI TẠI ĐẦM NẠI, TỈNH NINH THUẬN

Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Đắc Vệ, Đặng Hoài Nhơn, Chu Thế Cường, Nguyễn Thu Huyền

Tóm tắt


    Diễn thế sinh thái tại đầm Nại đã được nghiên cứu định lượng bằng phương pháp xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh trong các giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2014 và phân tích đồng vị phóng xạ 210Pb, 226Ra, mô hình tính tuổi CRS trong cột khoan trầm tích. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, đầm Nại đã có sự biến động rõ rệt về diện tích các hệ sinh thái, đặc biệt là sự suy giảm của hệ sinh thái rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và sự tăng nhanh diện tích đầm nuôi thủy sản, ruộng muối và khu dân cư. Cùng với sự thay đổi trên là sự nông hóa đáy đầm với tốc độ lắng đọng trầm tích cao hơn so với các đầm phá khác tại miền Trung. Sự nông hóa mạnh này vừa là hậu quả của sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời là một trong những nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học và nguồn lợi trong đầm Nại.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004