Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 6 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ sở dữ liệu mờ bức tranh: lý thuyết và ứng dụng

Nguyen Van Dinh, Nguyen Xuan Thao, Ngoc Minh Chau

Tóm tắt


      Những năm 1970, khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ (rõ) được đề xuất cho phép chúng ta có thể lưu trữ và thao tác với một họ có tổ chức của dữ liệu. Trong một cơ sở dữ liệu quan hệ, tất cả các dữ liệu được lưu trữ và truy cập thông qua các quan hệ. Sự mở rộng của cơ sở dữ liệu quan hệ có thể thực hiện theo nhiều hướng khác nhau. Cơ sở dữ liệu quan hệ mờ là một sự mở rộng của cơ sở dữ liệu quan hệ cổ điển. Bài báo này xin giới thiệu một khái niệm mới về cơ sở dữ liệu mờ bức tranh (PFDB), nghiên cứu một vài truy vấn trên một cơ sở dữ liệu mờ bức tranh và đưa ra một ví dụ minh họa cho ứng dụng của mô hình CSDL này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004