Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 6 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Xuân Thị Thu Thảo, Phạm Phương Nam, Hồ Thị Lam Trà

Tóm tắt


      Việc thực hiện công tác dồn diền đổi thửa đã một phần khắc phục được tình trạng manh mún đất nông nghiệp đang diễn ra tại các địa phương trên cả nước, đem lại hiệu quả cho người sử dụng đất. Nam Định là tỉnh có 3/9 huyện hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, nhưng vẫn còn 6/9 huyện đang gặp khó khăn ở một số bước trong quy trình dồn điền đổi thửa, do vậy nghiên cứu kết quả công tác dồn điền đổi thửa của tỉnh nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác dồn điền đổi thửa của tỉnh là có cơ sở thực tiễn cao. Kết quả điều tra cho thấy sau dồn điền đổi thửa, số thửa/hộ giảm nhiều (số thửa bình quân trên toàn tỉnh là 2) và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng đất. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế là diện tích sản xuất nông nghiệp của hộ giảm; chậm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chậm hoàn thiện hệ thống giao thông và thủy lợi nội đồng. Do vậy, các cấp chính quyền phải đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận; hoàn thiện hệ thống giao thông và có chính sách hỗ trợ cho những hộ sau dồn điền nhận được khu đất không tốt.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004