Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 6 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BỐ TRÍ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỈNH NAM ĐỊNH ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Vòng, Bùi Minh Tăng

Tóm tắt


      Nam Định là tỉnh có lợi thế về kinh tế biển, song lại chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu làm thay đổi cơ cấu  sử dụng đất. Bằng phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin; phương pháp nghiên cứu mô hình sử dụng đất và phương pháp chồng ghép bản đồ để nghiên cứu biến động đất đai và tác động của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất thời kỳ 2000 - 2013, đánh giá mô hình sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu. Dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu B2 đến năm 2020, đã xác định được diện tích đất bị ngập tăng lên 4.667,94ha và mặn hóa tăng 2.363,91ha. Để thích ứng với biến đổi khí hậu trong điều kiện ngập và mặn hóa, trên cơ sở đánh giá sự thích ứng của các mô hình sử dụng đất, Nam Định cần bố trí chuyển mục đích sử dụng diện tích đất bị ngập là 2.310,59ha và đất mặn hóa là 2.216,09ha.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004