Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 6 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân biệt hai loài cá trê (Clarias macrocephalus và C. gariepinus) và con lai của chúng bằng phương pháp PCR-RFLP

Duong Thuy Yen

Tóm tắt


      Cá trê lai (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) được nuôi phổ biến ở Việt Nam và có thể thất thoát ra ngoài môi trường tự nhiên. Việc xác định đúng cá thể con lai trở nên quan trọng trong quản lý nguồn lợi cũng như trong nuôi trồng thủy sản. Phân biệt con lai dựa vào hình thái thường không chính xác. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp PCR-RFLP đối với gien ti thể (Cytochrome C oxidase subunit I, COI) và gien trong nhân (Rhodopsin, rho) để phân biệt con lai với hai loài bố mẹ. Mười hai mẫu cá (6 mẫu cho mỗi loài) và 3 mẫu cá trê lai nuôi được giải trình tự 2 gien trên. Sau đó, trình tự gien của hai loài được sắp xếp thẳng hàng để tìm enzym cắt giới hạn đặc trưng cho loài. Hai enzym SpeI và XcmI được chọn để cắt hai gien tương ứng, COI và rho. Kết quả khẳng định cá trê vàng C. macrocephalus là loài cá mẹ của con lai đang được nuôi hiện nay. Chromatogram và phân đoạn gien rho sau khi bị cắt bởi enzym XcmI của con lai thể hiện đặc điểm trung gian của hai loài bố mẹ. Như vậy, phương pháp phân tích PCR-RFLP gien COI và rho là phương pháp hiệu quả và chính xác để xác định từng cá thể cá trê lai.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004