Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 6 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ TẢ BA LOÀI MỚI TRONG NHÓM CÁ BẬU, GIỐNG Garra Hamilton, 1822 (Cyprinidae, Cypriniformes) ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở BẮC VIỆT NAM

Nguyễn Văn Hảo, Vũ Thị Hồng Nguyên, Nguyễn Thị Diệu Phương

Tóm tắt


      Nhóm cá Bậu thuộc giống Garra Hamilton, 1822 (Cyprinidae, Cypriniformes); nước ta và thế giới đều ghi nhận có 3 loài là G. orientalis Nichols, 1925, G. bourreti Pellegrin, 1928 phân bố ở các tỉnh phía Bắc và G. fuliginosa Fowler, 1934 phân bố ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Qua các tiêu bản đang lưu giữ tại Bảo tàng cá - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, các tác giả đi sâu nghiên cứu hệ thống các đặc điểm hình thái đặc trưng và vùng phân bố các loài trong nhóm Cá Bậu và đã phát hiện thêm 3 loài cá mới là: G. songbangensis sp.n. ở sông Bằng tỉnh Cao Bằng, G. quangtriensis sp.n. ở sông Đakrông tỉnh Quảng Trị và G. centrala sp.n. ở sông suối thuộc các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Bài viết này mô tả các loài mới, đặt tên khoa học, phân bố, sinh học khái quát, giá trị sử dụng và lập khóa định loại.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004