Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 5 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CHIỀU CAO ĐẶT LƯỚI THU SÉT TRÊN CÔNG TRÌNH THEO TIÊU CHUẨN TCXDVN9385:2012 NHẰM TĂNG HIỆU QUẢ BẢO VỆ

Ngô Quang Ước, Đào Xuân Tiến, Nguyễn Ngọc Kính, Nguyễn Hữu Thuần

Tóm tắt


      Chiều cao tối thiểu của lưới thu sét theo tiêu chuẩn TCXDVN9385:2012 chưa được đề cập cụ thể. Mục đích của nghiên cứu này là đề xuất chiều cao của lưới thu sét theo tiêu chuẩn TCXDVN9385:2012 nhằm đạt được hiệu quả bảo vệ cao. Khi chiều cao công trình không quá 20m, sử dụng lưới 5m x 10m và lưới 10m x 20m đặt chiều cao lưới tối thiểu tương ứng là 16 cm và 21 cm. Nếu chiều cao lớn hơn 20m, áp dụng phương pháp quả cầu lăn với 4 dạng lưới là 5m x 5m, 10m x 10m, 15m x 15m và 20m x 20m tương ứng chiều cao tối thiểu là 5cm, 10cm, 15cm và 20cm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004