Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 5 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHUYỂN GEN GNA KHÁNG RẦY RỆP VÀO CÂY BÔNG VẢI BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens

Phạm Đức Trí, Hoàng Văn Dương, Lê Tấn Đức, Phan Tường Lộc, Mai Trường, Nguyễn Hữu Hổ

Tóm tắt


    Trong nghiên cứu chuyển gen GNA (Galanthus nivalis agglutinin) vào cây bông vải giống Coker 312, trụ mầm bông vải in vitro sau khi xử lý với vi khuẩn Agrobacterium tumafaciens dòng EHA 105 mang gen GNA điều khiển bởi promoter RSs1 được chọn lọc trên môi trường phát sinh mô sẹo bổ sung 50 mg/l kanamycin. Mô sẹo kháng kháng sinh hình thành từ trụ mầm được chuyển sang môi trường tạo mô sẹo có khả năng sinh phôi, rồi tiếp tục chuyển sang môi trường phát sinh phôi và cuối cùng là môi trường nảy chồi phôi. Cây bông vải chuyển gen được hình thành từ những phôi này. Những dòng cây chuyển gen được minh chứng bằng kỹ thuật PCR và Southern blot. Gen GNA biểu hiện tốt trong cây chuyển gen khi đánh giá bằng kỹ thuật Western blot.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004