Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 5 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIỂU HIỆN GEN CỦA CÁC CYTOKIN VÀ CÁC PHẨN TỬ TRUYỀN DẪN THÔNG TIN DỊCH MÃ mRNA Ở TẾ BÀO ĐƠN NHÂN NGOẠI VI (PBMCS) CỦA LỢN ĐỒNG NHIỄM VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP (PRRSV) VÀ VIRUS GÂY HỘI CHỨNG CÒI CỌC Ở LỢN CON (PCV2)

Đồng Văn Hiếu, Phan Hồng Diễn, Trần Thị Hương Giang, Wen Bin Chung

Tóm tắt


      Lợn đồng nhiễm PRRSV và PCV2 đã trở nên phổ biến, vì vậy sự tương tác của các virus trong cơ thể vật chủ giữ vai trò hết sức quan trọng trong sinh bệnh học. Cơ chế tương tác này tới nay vẫn còn chưa được sáng tỏ. Trong nghiên cứu này, sự biểu hiện của các cytokine cũng như các phân tử dẫn truyền thông tin mRNA (Toll-like receptor signaling molecules) tương tác miễn dịch trong các tế bào đơn nhân ngoại vi (PBMCs) từ những lợn nhiễm PRRSV và/hoặc PCV2 đã được nghiên cứu. Sự biểu hiện của các cytokine và các phân tử truyền dẫn tín hiệu liên quan tới TLR mRNA đã được xác định bằng phản ứng định lượng RT-PCR. Lợn đồng nhiễm cả hai loại PRRSV và PCV2 dẫn tới làm tăng biểu hiện của IL-1β và IL-10 mRNA và giảm biểu hiện đối với TNF-α và IL-6, IFN-α và IFN-β trong tế bào PBMCs. Sự tăng biểu hiện của CD14 mRNA cũng đã được ghi nhận ở lợn đồng nhiễm PRRSV và PCV2. Sự giảm biểu hiện của IRF-1 và IRF-3 cũng có thể làm giảm sự biểu hiện của các IFNs, lý do làm tăng sự nhân lên của virus PCV2 ở lợn đồng nhiễm PRRSV và PCV2.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004