Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LƯU GIỮ IN VITRO NGUỒN GEN KHOAI MÔN BẢN ĐỊA (Colocasia esculenta (L) Schott)

Vũ Ngọc Lan, Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Văn Phú

Tóm tắt


     Khoai môn, khoai sọ (Colocasia esculenta (L) Schott) thuộc họ Ráy (Araceae), có lịch sử trồng trọt lâu đời và giữ một vai trò quan trọng trong sản xuất lương thực ở những nước nông nghiệp nghèo, chậm hoặc đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, phương pháp nuôi cấy mô được xem như một công cụ quan trọng để nhân giống sạch bệnh, bảo quản dài hạn nguồn gen và cũng là phương tiện để trao đổi giống đối với khoai môn sọ, đặc biệt là lưu giữ những nguồn gen phân bố tại miền núi hoặc các dạng hoang dại khó lưu giữ trên đồng ruộng. Kết quả nghiên cứu bảo quản in vitro nguồn gen khoai môn Bắc Kạn cho thấy: Nguồn vật liệu ban đầu cho bảo quản in vitro khoai môn là củ con. Khử trùng tối ưu là nhúng củ trong HgCl2 0,1% 7 phút + HgCl2 0,1% 1 phút. Môi trường bảo quản cây in vitro là MS + 6 g/l agar + 2g/l manitol; hoặc nuôi cây trong điều kiện nhiệt độ thấp 5oC vừa làm chậm sinh trưởng, kéo dài thời gian cấy chuyển, vừa đảm bảo trạng thái sinh trưởng cây tốt. Môi trường bảo quản củ in vitro thích hợp là MS + 90 g/l saccharose + 6 g/l agar + 2 g/l alar + chiếu sáng 16 h/ngày.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004