Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHÂN NHANH VÀ CẢM ỨNG RA HOA IN VITRO CÂY HOA HỒNG CƠM (Rosa sericea LINDL)

Nguyễn Thị Phương Thảo, Đặng Quang Bích, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Thị Thu Hằng, Đặng Thị Thanh Tâm, Ninh Thị Thảo, Nguyễn Thị Lâm Hải, Nguyễn Thanh Hải

Tóm tắt


     Nghiên cứu đã xác định được các môi trường phù hợp cho quá trình nhân nhanh và ra hoa in vitro cây hoa hồng cơm (Rosa sericea Lindl) thu thập tại Phú Thọ, Việt Nam. 99,78% mẫu đoạn thân hoa hồng bật chồi trên môi trường MS bổ sung 2,0 mg/l BA và 0,05 mg/l α-NAA. Môi trường nhân nhanh chồi tốt nhất là môi trường MS bổ sung 1,5 mg/l BA. 100% chồi hoa hồng in vitro ra rễ trên môi trường ¼ MS. Bổ sung AgNO3 và CoCl2 vào môi trường có ảnh hưởng tích cực đến sự ra hoa in vitro hoa hồng cơm. Trên môi trường có bổ sung 30μM AgNO3 hoặc 30μM CoCl2, tỉ lệ ra hoa đạt lần lượt 50% và 20%. Trên môi trường bổ sung 30μM AgNO3, hoa bền trong vòng 14 ngày sau nở, trong khi đó trên môi trường bổ sung 30μM CoCl2 hoa chỉ bền được 7-8 ngày sau nở.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004