Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU CHE PHỦ HỮU CƠ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG LÁ DÂU TRONG ĐIỀU KIỆN CANH TÁC NHỜ NƯỚC TRỜI

Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Vũ Văn Tuấn, Hoàng Thị Lan

Tóm tắt


     Thí nghiệm được tiến hành trong hai vụ năm 2014 nhằm đánh giá ảnh hưởng của 4 vật liệu che phủ hữu cơ: rơm rạ, trấu, mùn cưa, tàn dư cây lạc đến năng suất và chất lượng lá dâu (Morus alba L.) dưới điều kiện nước trời. Thí nghiệm ngoài đồng ruộng nhằm đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất lá dâu được thiết kế theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ RCBD và thí nghiệm nuôi tằm trong phòng để đánh giá chất lượng lá dâu được bố trí kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên CRD, với 3 lần nhắc lại. Kết quả đã chỉ ra, các vật liệu che phủ hữu cơ có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng lá dâu. Các vật liệu che phủ làm tăng năng suất lá dâu so với đối chứng (không che phủ) từ 31,5% đến 51,8% ở vụ xuân và 8,3% đến 54,2% ở vụ thu; năng suất kén tăng từ 9,2% đến 15,2% ở vụ xuân và 5,1% đến 16,8% ở vụ thu. Trong các vật liệu che phủ thì tàn dư cây lạc cho kết quả tốt nhất về các chỉ tiêu tổng chiều dài cành/cây, độ dày lá và năng suất lá của cây dâu; tằm ăn lá dâu khi được che phủ bằng tàn dư cây lạc tăng sức sống và khối lượng kén ở cả hai vụ. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy che phủ còn cải thiện độ ẩm đất và hàm lượng chất hữu cơ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004