Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nguy cơ lở đất tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Do Van Nha, Do Nguyen Hai

Tóm tắt


      Trong những thảm hoạ tự nhiên, lở đất xảy ra thường xuyên và ảnh hưởng rất lớn đến người dân và môi trường tại các vùng đất dốc. Mục tiêu nghiên cứu là xác định nguy cơ lở đất gây ra bởi các yếu tố khác nhau tại vùng có độ dốc cao. Phương pháp phân tích đa mục tiêu (AHP) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) được áp dụng để xác định nguy cơ lở đất trên địa bàn huyện Mai Châu. Ba mức đánh giá nguy cơ lở đất được xác định là nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Trong đó, nguy cơ cao được đánh giá là rất quan trọng giúp người sử dụng đất và các nhà hoạch định chính sách trong vùng điều chỉnh các loại hình sử dụng đất không thích hợp. Kết quả cũng sẽ được kiểm định bởi điều tra thực tế lở đất đã xảy ra tại địa phương để từ đó đánh giá được độ chính xác của dự báo về nguy cơ lở đất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004