Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN TỔ HỢP LÚA LAI BA DÒNG NHẬP NỘI TỪ TRUNG QUỐC

Tô Hữu Sỹ, Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Hảo

Tóm tắt


       Kết quả đánh giá các tổ hợp lúa lai ba dòng nhập nội từ Trung Quốc trong vụ xuân 2012 đã chọn lọc được 04 tổ hợp lai có thời gian sinh trưởng 140 - 147 ngày, kiểu đẹp, khả năng đẻ nhánh cao, năng suất khá, chất lượng tốt và nhiễm nhẹ sâu bệnh. Qua đánh giá đặc điểm nông sinh học, các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất thực thu và chất lượng đã chọn được 4 tổ hợp lai để tiến hành thí nghiệm so sánh giống trong vụ mùa 2012. Kết quả đánh giá trong vụ mùa đã chọn được tổ hợp 33F1 (Vĩnh ưu 366) có các đặc điểm tốt như: thời gian sinh trưởng ngắn (115 ngày), năng suất cao 6,8 tấn/ha, tỷ lệ gạo xát và tỷ lệ gạo nguyên cao, cơm mềm, độ dính vừa phải, cơm trắng, ngon.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004