Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA LAI HAI DÒNG MỚI

Phạm Văn Thuyết, Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Hảo, Phùng Danh Huân

Tóm tắt


      Kết quả thí nghiệm so sánh các tổ hợp lúa lai hai dòng trong vụ xuân và mùa năm 2014 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Gia Lâm, Hà Nội cho thấy: Thời gian sinh trưởng của các tổ hợp lai dài 123-132 ngày trong vụ xuân và 98-105 ngày trong vụ mùa. Chiều cao cây trung bình 108,6-122,2cm, lúa bị sâu bệnh gây hại ở mức độ nhẹ. Năng suất thực thu đạt 5,9-7,7 tấn/ha trong vụ xuân và 5,4-6,7 tấn/ha trong vụ mùa. Tỷ lệ gạo xát từ 64,0-72,0%, chiều dài hạt gạo từ 6,7-7,4mm (thuộc dạng thon dài). Từ kết quả đánh giá năng suất và chất lượng đã chọn được 2 tổ hợp lúa lai có triển vọng là E15S/R29 và E13S/R2 để phát triển sản xuất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004