Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH BÌNH SAI LƯỚI ĐỘ CAO

Nguyễn Đức Lộc, Nguyễn Khắc Năng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Đình Trung

Tóm tắt


      Chương trình máy tính bình sai lưới độ cao được xây dựng để xử lý các lưới độ cao theo nguyên lý số bình phương nhỏ nhất; cho phép bình tính toán các lưới với số lượng điểm mới và số chênh cao đo lớn một cách nhanh chóng, chính xác. Chương trình có thể áp dụng trong các dự án đo đạc cũng như giảng dạy môn Trắc địa ở các trường đại học và học viện trong cả nuớc.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004