Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI SINH KẾ CỦA NGƯ DÂN VÙNG VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Văn Cường, Phạm Vân Đình, Bùi Thị Hoa

Tóm tắt


      Kinh tế thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Hải Phòng, đóng góp vào GDP chung toàn thành phố khoảng trên 2,3%/năm (giai đoạn 2005-2012). Năm 2012, xuất khẩu thủy sản của Hải Phòng đạt trên 36,5 triệu USD nhưng phần lớn ngư dân vùng ven biển thành phố Hải Phòng vẫn bị xem là nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội. Các vấn đề như sự suy giảm nguồn lợi hải sản, đặc biệt là nguồn lợi ven bờ, xung đột biển Đông, cạnh tranh ngư trường khai thác… đã và đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động sinh kế của ngư dân. Mặc dù đã có nhiều chủ trương, chính sách về phát triển khai thác hải sản, hỗ trợ ngư dân nhưng kết quả đạt được còn nhiều hạn chế. Dựa trên lý thuyết sinh kế và thực tế đời sống, việc làm của ngư dân thành phố Hải Phòng, bài viết này sẽ tập trung phân tích, đánh giá và làm rõ thực trạng các nguồn lực sinh kế của ngư dân (nhân lực, tự nhiên, vật chất, xã hội, tài chính); sự tác động, ảnh hưởng của môi trường dễ bị tổn thương đến hoạt động sinh kế của ngư dân; tình hình thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản, hỗ trợ ngư dân của thành phố Hải Phòng thời gian qua, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giúp ngư dân cải thiện sinh kế, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do môi trường dễ bị tổn thương gây nên.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004