Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỐI LIÊN HỆ GIỮA SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ NGUỒN CARBON DỰ TRỮ TRONG THẢM RỪNG

Ngô Thế Ân, Nguyễn Thị Bích Hà

Tóm tắt


       Nghiên cứu được này tiến hành để đánh giá mối liên hệ giữa nguồn dự trữ carbon (C) với sinh kế người dân. Kết quả phân tích 100 phiếu điều tra nông hộ và thảo luận nhóm tại hai bản thuộc huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã cho thấy sinh kế người dân ở khu vực nghiên cứu còn nhiều khó khăn. Những loại hình sử dụng đất hiện tại của khu vực nghiên cứu nếu có lợi ích kinh tế cao thì lượng C lại thấp. Ngược lại, đất rừng già có C cao nhưng nguồn thu của người dân từ đây lại không cao. Các chính sách có liên quan tới công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, phát

triển trồng rừng và dự trữ C đã ảnh hưởng lớn tới sinh kế người dân. Do thắt chặt bảo vệ rừng và cấm đốt nương làm rẫy nên nguồn thu nhập từ nông nghiệp trên cả hai bản bị giảm một cách đáng kể. Đi kèm theo các chính sách trên còn có các hình thức hỗ trợ vốn trồng rừng nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chỉ một số lượng rất ít các hộ gia đình có khả năng tham gia phát triển trồng rừng trên đất của mình. Hiệu quả của việc đa dạng hóa sinh kế, áp dụng mô hình trồng rừng xen canh sắn, cây ăn quả và bảo vệ rừng đầu nguồn có tác dụng tăng C và tăng thu nhập cho hộ nghèo nhưng chỉ thực thi khi có sự trợ giúp về tài chính.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004