Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của tế bào hình chén trong việc thải trừ giun Nippostrongylus brasiliensis ở vật chủ đồng nhiễm với Eimeria vermiformis

Bui Khanh Linh, Su Thanh Long, Hayashi T, Horii T

Tóm tắt


      Tế bào hình chén đóng vai trò quan trọng trong việc thải trừ giun Nippostrongylus brasiliensis (N. brasiliensis) thông qua việc tăng số lượng tế bào và tăng tiết chất nhầy ở ruột. Trong khi đó, cầu trùng Eimeria vermiformis lại làm giảm số lượng tế bào hình chén ở ruột và hình thành miễn dịch tế bào Th1 ở ruột thì N. brasiliensis lại sản sinh đáp ứng miễn dịch Th2. Bài báo này sẽ thảo luận những ảnh hưởng gây ra do tế bào hình chén ở chuột đồng nhiễm trong việc thải trừ N. brasiliensis. Nippostrongylus brasiliensis Eimeria vermiformis được gây nhiễm cho chuột ICR. Kết quả cho thấy, việc thải trừ giun bị giảm ở chuột đồng nhiễm so với chuột đơn nhiễm và có liên quan đến số lượng của tế bào hình chén. Kết quả này cho thấy, Eimeria vermiformis có ảnh hưởng đến việc thải trừ Nippostrongylus brasiliensis và có thể thông qua hệ đáp ứng miễn dịch ở chuột đồng nhiễm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004